10 October 2004

Mac ในมุมมองของผู้ใช้ PC

วันนี้เจอบทความของคุณอานันท์แห่ง AnandTech พูดถึง Mac ในมุมของคนที่ใช้ PC เป็นหลัก บทความยาวมาก ยังอ่านไม่จบเลย แต่เท่าที่อ่านตอนต้นๆ เขาค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่ดีต่อ Mac OS X ไว้อ่านให้จบก่อนแล้วค่อยมาสรุปล่ะกัน ทิ้งลิงก์ไว้ก่อน

No comments: