29 July 2005

AJAX

AJAX ย่อมาจาก Asynchronous Javascript And XML เป็นเทคนิคการพัฒนาเว็บแบบใหม่ ซึ่งสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้ดีขึ้น ใกล้เคียงกับโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ โดยใช้ Javascript และ XML มาช่วย กล่าวคือ เดิมการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บนั้น จะต้องโหลดเว็บใหม่ทั้งหน้าเมื่อมีการเลือก หรือกำหนดค่าข้อมูลเข้า (inputs) อะไรบางอย่างที่จะให้โปรแกรมตอบสนอง ซึ่งทำให้ลักษณะการตอบสนองต่อผู้ใช้ ไม่ดีเท่ากับโปรแกรมประยุกต์ทั่วๆ ไป ซึ่งเมื่อเลือกหรือกำหนดค่าแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่ต้องการ AJAX จึงเป็นเทคนิค และแนวทางที่เข้ามาเสริมจุดอ่อนของเว็บในด้านการตอบสนองผู้ใช้ โดยใช้ลักษณะการจัดการข้อมูลการแสดงผล ซึ่งอยู่ในรูปของ Document Object Model ที่เข้าถึงเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขการแสดงผลได้ด้วย Javascript และใช้ XMLHTTPRequest มาช่วยดึงข้อมูลเพิ่มเติมจาก server ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแสดงผลข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปโหลดเว็บมาใหม่ทั้งหน้า ช่วยลดเวลาที่ผู้ใช้ต้องรอ นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยี XML, XSLT รวมทั้ง CSS มาช่วยจัดรูปข้อมูล ให้แสดงผลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างของเว็บที่ใช้เทคนิค AJAX ในการพัฒนาก็คือ เว็บต่างๆ ของบริษัท Google ตั้งแต่ GMail ที่ทำงานได้ราบรื่น จนดูเหมือนเป็นโปรแกรมเมลที่ทำงานบนเครื่องเราเอง หรือ Google Maps ซึ่งสามารถจัดการ Zoom in/out และเลื่อนแผนที่ไปมาได้ง่ายมากๆ เคยได้ยินเรื่อง AJAX มาซักพักนึงแล้ว แต่ตอนนี้เพิ่งมาศึกษารายละเอียด เพราะกำลังตัดสินใจว่าจะเอาไปสอนเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่กำลังสอนดีหรือไม่ เพราะกลัวว่าเวลาอาจจะไม่พอ แต่ถ้าเป็นวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตคิดว่าคงไม่พลาดอยู่แล้ว

อ้างอิง:

No comments: