23 May 2006

Pre-paid PC

อ่านข่าวจาก ITmedia ว่า Microsoft เริ่มทดลองให้บริการ Pre-paid PC คือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้เช่าไปใช้งาน และสามารถใช้งานได้โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน หรือใช้บัตรเติมเงิน ถ้าเงินหมดก็จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า FlexGo ควบคุมการทำงานของระบบอีกที

จะว่าไปแล้วก็ไม่ต่างกับการให้เช่าคอมพิวเตอร์แบบเดิมเท่าไหร่ เพียงแค่ทำให้ดูทันสมัยขึ้น แล้วก็ควบคุมการใช้งานได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง และก็คงจะใช้ OS อื่นๆ นอกจาก Windows ไม่ได้ เอ...ถ้าเกิด Windows มันพังขึ้นมาจะทำยังไงเนี้ย ไม่รู้ว่า FlexGo ป้องกันที่ระดับไหน

No comments: