23 April 2012

กำจัด Gtk-WARNING ใน Ubuntu

ปกติผมชอบเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ จาก command line ใน terminal เพราะว่าผู้ถนัดกับการใช้คีย์บอร์ดมากกว่าเลื่อนมือไปจับเมาส์ แต่เวลาเรียกใช้โปรแกรม Gtk ใน Ubuntu ผมมักจะเจอข้อความเตือนข้างล่างนี้ ซึ่งทำให้รำคาญ

Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: "pixmap",

วันนี้เพิ่งเจอว่าเราสามารถแก้ได้ง่ายๆ ด้วยการลง package "gtk2-engines-pixbuf" ก็จะไม่เกิด warning อันนี้ เพราะมันจะหา engine เจอแล้ว

อ้างอิง: Gdk Gtk warnings and errors from the command line

No comments: