23 April 2012

GVIM Warning

หลังจากเขียนบล็อคเมื่อกลางวันแล้ว ปัญหาก็ยังไม่หมด เวลาเรียก gvim มาใช้งาน อาจจะเจอ warning ประมาณนี้ได้

Unable to register window with path '/com/canonical/menu/xxxxxxx': Timeout was reached


คราวนี้ค้นดูแล้ว ดูเหมือนจะเป็นปัญหาของ Unity ที่ไม่สามารถดึงเมนูของ gvim มาใส่เป็น global menu ได้ เขาบอกว่าวิธีแก้คือให้เรียกใช้ด้วย gvim -f ก็เลยต้องไปแก้ .bashrc เติมอีกบรรทัดว่า

alias gvim="gvim -f"

เพื่อเรียก gvim เป็นแบบ foreground ตลอด หวังว่าจะไม่เจออะไรอีกแล้วนะ

อ้างอิง gvim occasionally shows error "Unable to register window with path... Timeout was reached"

No comments: